Opis projekta

Tekmovanje iz kemijskih poskusov za srednje šole (2018/19)

Za prijavo na projekt se morate prijaviti ali pa registrirati.
Ta projekt se je že zaključil.

Razpis tekmovanja iz kemijskega poskusa za srednje šole

v šolskem letu 2018/19

 

Tekmovanja se lahko udeležijo dijaki srednjih šol, ki imajo veselje do kemije, eksperimentiranja, so pri tem ustvarjalni in bi svoj inovativni poskus z  veseljem  izvedli in predstavili.

 

Pogoji za izvedbo poskusa:

-       pri poskusu naj pride do kemijske reakcije

-       pri izvedbi poskusa je zaželeno, da tekmovalci ne uporabljajo snovi, ki škodujejo zdravju in čezmerno obremenjujejo okolja ter z izvedbo poskusa ne poškodujejo sebe in okolice,

-       celoten posnetek poskusa naj traja do 2 minuti.

 

Poskuse bo ocenjevala strokovna komisija.

 

Merila za ocenjevanje na podlagi priloženega povzetka in poslanega posnetka:

-       praktična izvedba poskusa na posnetku,

-       nastop na posnetku,

-       upoštevanje določil varnega eksperimentiranja,

-       razlaga poskusa,

-       zapis povzetka poskusa z navedenimi viri.


Vse prikazane poskuse bomo objavili v zborniku povzetkov poskusov. Rezultati tekmovanja bodo objavljeni na spletni stani projekta SKOZ (www.skoz.si) in na spletni strani Gimnazije Moste (https://www.gimoste.si/), ki je izvajalec aktivnosti.


S prijavo na aktivnost, dijak soglaša, da se rezultati tekmovanja, skupaj z njegovimi podatki (ime, priimek, šola) lahko javno objavijo. Soglaša tudi, da se lahko njegovo delo objavi v zborniku povzetkov poskusov.


Pomembni datumi: 

 

20.5.2019

 

Rok za oddajo prijavnice in povzetka z zapisano spletno povezavo do kratkega posnetka poskusa, objavljenega na Youtubu.

Med vsemi prijavljenimi poskusi bomo na podlagi oddanega povzetka poskusa, ki vključuje spletno povezavo do posnetka poskusa, objavljenega na Youtubu, izbrali:


        −         najbolj izvirne poskuse,

        −         najbolj zabavno izvedene poskuse,

        −         z najboljšo strokovno razlago na posnetku poskusa.3.6.2019

Obvestilo o rezultatih tekmovanja.

 

 

 

 

 NAVODILA ZA ODDAJO POVZETKA:

Dijak oz. skupina dijakov odda povzetek (skupaj s povezavo do posnetka, ki ga objavi na Youtube) v Word dokumentu, ki ga priloži kot priponko ob prijavi na aktivnost "Tekmovanje iz kemijskih poskusov za srednje šole (2018/19)". Če aktivnost izvaja skupina dijakov (imajo skupni izdelek), se vsak od članov skupine prijavi na aktivnost "Tekmovanje iz kemijskih poskusov za srednje šole (2018/19)" in odda enak povzetek in povezavo.


Oblika povzetka je predpisana spodaj:


NASLOV POSKUSA (pisava 14, krepko)

 

Ime Priimek Dijak/-inja 1, Ime Priimek Dijak/-inja 2 in Ime Priimek Dijak/-inja 3

Mentor/-ica: Ime Priimek

 (pisava 12, ležeče)

Naziv šole (pisava 11, ležeče)

 

*povsod uporabite poenoteno pisavo Calibri, razmik med vrsticami naj bo 1,15.

 

Povzetek
Opredelite  bistvo poskusa. Besedilo naj obsega maksimalno 7 vrstic.

(pisava 12)

 

Posnetek poskusa
Povezava do spletne strani objave poskusa na Youtubu.

(pisava 12)

 

Fotografija poskusa

 

Viri

(pisava 11)

Vire navajamo po abecednem redu priimka prvega avtorja oziroma naslova, če avtor dela ni znan. Če isti avtor nastopa enkrat samostojno, enkrat pa kot prvi avtor v skupini več avtorjev, potem najprej navajamo njegova samostojna dela in nato skupinska dela, ki jih razvrstimo po abecedi drugega (ali po potrebi tretjega) avtorja. Če se isti avtor pojavi večkrat, dela navajamo po letu izdaje, najprej starejša in nato novejša dela.

Navajamo prvih 6 avtorjev dela, v primeru, da je avtorjev več kot 6, za zadnjim dodamo »idr.« oziroma v angleščini »et al.«.

Pri monografijah se v poševnem tisku pišejo naslovi del, pri člankih pa ime revije in volumen.

Virov ne številčimo in pred njih ne dodajamo označevalcev (bullets), temveč jih navajamo kot nove odstavke, pri čemer je prva vrstica zaradi preglednosti pomaknjena nekoliko bolj v levo.

Primer:

Ryoo, K. in Linn, C. (2012). Can dynamic visualizations improve middle school students’ understanding of energy in photosynthesis? Journal of Research in Science Teaching, 49(2), 218-243.

 

Primeri:

         Članki v reviji :

Avtor, A. A., Avtor, B. B. in Avtor, C. C. (leto). Naslov članka. Naslov revije, letnik(številka), prva stran-zadnja stran.

Petek, T. (2012). Ozaveščenost o javnem govornem nastopanju – priložnost za profesionalni razvoj učitelja. Jezik in slovstvo, 57(3–4), 115–129.

         Knjiga avtorja ali skupine avtorjev:

Avtor, A. A., Avtor, B. B. in Avtor, C. C. (leto). Naslov. Kraj: Založnik.

Flere, S. (2008). Dejavniki šolske uspešnosti v poklicnem izobraževanju. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport.

         Poglavje v knjigi

Avtor, A. A., Avtor, B. B. in Avtor, C. C. (leto). Naslov poglavja. V A. A. Urednik, B. B. Urednik, in C. C. Urednik (ur.), Naslov knjige (str. prva stran-zadnja stran). Kraj: Založnik.

Zgaga, P. (2001). Znanje je moč, je (lahko) tudi stvar demokracije? V K. Majerhold (ur.), Ali se univerza vrti v krogu svoje moči? (str. 9–26). Ljubljana: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani.

         Prispevek v zborniku  s konference, simpozija ali kongresa (tudi prispevek v enciklopediji)

Avtor, A. A., Avtor, B. B. in Avtor, C. C. (leto). Naslov prispevka. V A. A. Urednik, B. B. Urednik in C. C. Urednik (ur.), Naslov zbornika (str. prva stran-zadnja stran). Kraj: Založnik.

Valenčič-Zuljan, M. (2004). Pojmovanje učiteljeve in učenčeve vloge pri pouku kot del učiteljeve profesionalne opreme. V B. Marentič-Požarnik (ur.), Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev (str. 113-127). Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete.

         Prispevki s spleta (URL naslov)

Knjiga avtorja ali skupine avtorjev:
Avtor, A. A., Avtor, B. B. in Avtor, C. C. (leto). Naslov. Pridobljeno s http://www.xxxxxxx

Kostanjevec, S. (2013). Prehransko znanje in prehranjevalne navade otrok. Znanstvena monografija. Pridobljeno s http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/epublikacije/Prehransko_znanje_Kostanjevec.pdf

Članek na spletni strani z znanim avtorjem:

Avtor, A. A., Avtor, B. B. in Avtor, C. C. (leto). Naslov članka. Naslov revije, letnik(številka), prva stran-zadnja stran. Pridobljeno s http://www.xxxxxxx

Bračun Sova, R. (2015). Art appreciation as a learned competence : a museum-based qualitative study of adult art specialist and art non-specialist visitors. CEPS journal, 5(4),141–156. Pridobljeno s http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_4/cepsj_pp_141-157_bracun%20sova.pdf

Druge spletne objave

Sem spadajo prispevki s spletnih strani posameznikov, organizacija, kongresov. Največkrat spletna stran nima avtorja. Navedemo naslov spletne strani in leto, kdaj je bila spletna stran objavljena. Če tega leta ni, v oklepaju namesto letnice napišemo b.d. [brez datuma]. Lahko pa napišemo leto, ko smo pridobili to informacijo. Primer:

Navajanje na koncu:

The intelligence of dogs. (b.d.). Pridobljeno s http://www.petrix.com/dogint/

Osebne spletne strani (npr. spletne strani osebnosti, …)

Priimek, začetnice imena. (Leto). Naslov spletne strani (navadno je kar ime in priimek osebe). Pridobljeno s http://xxx

Navajanje na koncu dela:

Rugelj, J. (2013). Joze Rugelj. Pridobljeno s http://hrast.pef.uni-lj.si/~joze/